Om Kollegiet & Regler

Om Andelskollegiet

Kollegiet blev bygget i 1984

Renovation

Guide til lokalområdet

Guide til lokalområdet

KOLLEGIEORDEN


§ 1: Hver andelshaver er som beboer pligtig til at gøre sig grundigt bekendt med de gældende vedtægter for deres andelsselskab samt vedtægterne for kollegiet og herigennem bekendt med de rettigheder og pligter, der påhviler hver enkelt beboer.

§ 2: Hver beboer er pligtig til at holde den vedkommende beboer lejlighed i god vedligeholdt stand indvendigt. Direkte påførte skader, såvel indvendig som udvendig, udbedres for skadevolders regning.

§ 3: Hver andelshaver er forpligtet til at renholde og foretage oprydning i forbindelse med brug af ejendommens fælles faciliteter, så som køkken, bad og toiletter, hårde hvidevarer og andet.

§ 4: Hver beboer er forpligtet til at yde sin forholdsmæssige arbejdsindsats til pasning af kollegiets have og udenoms areal, vinduespudsning med mere, således at kollegiet fremstår velpasset og vedligeholdt.

§ 5: Såfremt blot én andelshaver i en lejlighed fremsætter begæring herom, skal lejlighedens andelshavere under deltagelse af en repræsentant fra kollegiets bestyrelse møde med det formål at fastlægge en turnus mellem beboerne for det daglige brug og rengøring af køkken, bad og toilet, haveareal med videre.

§6 Brug af radio, fjernsyn, stereoanlæg, musikinstrumenter, sangøvelser m.v. skal ske under hensyntagen til naboerne.


Stk. 2 Specielt om aftenen og natten skal der vises særligt hensyn, så de andre beboeres ønske om nattero bliver respekteret. Støj, musikudøvelse og  udæmpet radio, der forstyrrer de omkringboende, skal undgås. Der skal søndag til torsdag være ro i afdelingen mellem kl. 23.00 og kl. 7.00. I weekenden skal der være ro i afdelingen efter kl. 2.00.


Stk. 3 I eksamensperioder, herunder perioden fra 1. januar til 31. januar og perioden fra den 1. juni til den 30. juni, skal der udvises særlige hensyn.

§ 7: Vold mod andre på kollegiets område vil medføre eksklusion. Der skal dog være indgivet

politianmeldelse og være afsagt dom, før eksklusionen kan finde sted.
stk. 2: Der kan dog gøres undtagelse fra reglen om dom, i det tilfælde, hvor der er indgivet flere politianmeldelser mod den samme person.

§ 8: Det er forbudt, uden skriftlig tilladelse fra samtlige andelshavere i en lejlighed, at holde nogen form for dyr eller insekter i denne lejlighed eller nogen del deraf. Bestående rettigheder om dyrehold kan ikke bortfalde førend dyrets død.


stk. 2: Undtaget fra forbuddet er dyr og insekter, der ikke kommer udenfor beboerens eget
værelse i lejligheden og som ikke kan hverken høres eller lugtes af de øvrige beboere i
lejligheden.

stk. 3: Uanset stk. 1 og 2, må dyr og insekter ikke være til væsentlig gene eller irritation for de øvrige beboere i lejligheden og beboerne på kollegiet i øvrigt.


stk. 4: Hunde skal altid føres i snor på kollegiets område.


stk. 5: Det er forbudt at lade dyr besørge på kollegiets område. Såfremt dette alligevel sker ved et uheld, skal efterladenskaberne bortskaffes øjeblikkeligt.

§ 9: Man kan i den enkelte lejlighed supplere nuværende kollegieorden efter samme regler, som gælder for vedtægtsændringer for andelsselskabet. Suppleringen bortfalder ved indflytning af nybeboer i lejligheden. Genindførelse kan finde sted.

§ 10: Konsekvenserne ved udeladelse af at opfylde sine pligter i nærværende ”Kollegieorden” er at læse i andelsselskabernes vedtægter,

§ 11 samt i ”Kollegiet Glanshattens” vedtægter, § 14.
————————————
Vedtægter på ordinær generalforsamling, den 26. september 1995 og ekstraordinær
generalforsamling, den 24. oktober 1995. Ændringer er vedtaget på ordinær generalforsamling, den 29. april 2004 og ekstraordinær generalforsamling, den 17. maj 2004. Og ved ordinær generalforsamling den 18. oktober 2007 samt ekstraordinær generalforsamling den 18. november 2007. Og Ændringer er vedtaget på ordinær generalforsamling,
den 31. Oktober 2016